at Ano si Pablo? Dahil dito'y marami sa inyo ang mahihina at mga masasaktin, at hindi kakaunti ang nangatutulog. 12Datapuwa't kung ang sinoma'y magtatayo sa ibabaw ng pinagsasaligang ito ng ginto, pilak, mga mahahalagang bato, kahoy, tuyong dayami; Peace be with you!This is Paul's first letter to the Corinthians translated in Tagalog. 20At muli, Nalalaman ng Panginoon ang pangangatuwiran ng marurunong, na pawang walang kabuluhan. 6Ako ang nagtanim, si Apolos ang nagdilig; nguni't ang Dios ang siyang nagpalago. 2. 1 Moreover, brethren, I would not that ye should be ignorant, how that all our fathers were under the cloud, and all passed through the sea;: 1 Sapagka't hindi ko ibig mga kapatid, na di ninyo maalaman, na ang ating mga magulang ay nangapasa ilalim ng alapaap, at ang lahat ay nagsitawid sa dagat;: 2 And were all baptized unto Moses in the cloud and in the sea; 1:1 Si Pablo, na tinawag na maging apostol ni Jesucristo sa pamamagitan ng kalooban ng Dios, at si Sostenes na ating kapatid, . On a lower level... anghel"Angels" in the Bible represent qualities of the Lord himself, or a variety of things that come directly from the Lord. Footnotes. Le monde d’aujourd’hui cherche désespérément à trouver une réponse au problème de la surpopulation et d’une famine menaçante. 10 C'est pourquoi, à cause des anges # 11.10 L'interprétation de ce verset reste contestée. 1 Corinthiens 10.31. ◄ 1 Corinthians 10:31 ► So whether you eat or drink or whatever you do, do it all to the glory of God. 1 Corinthiens 10:31 Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Mga ministro na sa pamamagitan nila ay nagsisampalataya kayo; at sa bawa't isa ayon sa ipinagkaloob ng Panginoon sa kaniya. 20 Sapagka't hindi nilalang ang lalake dahil sa babae; kundi ang babae dahil sa lalake; 10 1 Sapagka't kung paanong ang babae ay sa lalake, gayon din naman ang lalake ay sa pamamagitan ng babae; datapuwa't ang lahat ng mga bagay ay sa Dios. 1 littéralement : chacun. Therefore, whether you eat or drink, or whatever you do, do all to the glory of God. 1 Mga Taga-Corinto 6:19-20 RTPV05. 1 Corinto 10:13 Magandang Balita Biblia (MBBTAG). Retail: $49.99. Disputes amongst … Global Pan(dem)ic & a Sound Faith (Part 2): A 4-Day Maturity Check . Gayon man, ang babae ay di maaaring walang lalake at ang lalake ay di maaaring walang babae, sa Panginoon. They can choose whether they will allow God, or … 1 Mga Taga-Corinto 6:19-20. 1 At ako, mga kapatid, ay hindi nakapagsalita sa inyo na tulad sa mga nasa espiritu, kundi tulad sa mga nasa laman, tulad sa mga sanggol kay Cristo. At nang siya'y makapagpasalamat, ay kaniyang pinagputolputol, at sinabi, Ito'y aking katawankatawan na pinagputolputol dahil sa inyo: gawin ninyo ito sa pagaalaala sa akin. Paul’s … 22Kahit si Pablo, kahit si Apolos, kahit si Cefas, kahit ang sanglibutan, kahit ang buhay, kahit ang kamatayan, kahit ang mga bagay na kasalukuyan, kahit ang mga bagay na darating; lahat ay sa inyo: 10Ayon sa biyaya ng Dios na ibinigay sa akin, na tulad sa matalinong tagapagtayo ay inilagay ko ang pinagsasaligan; at iba ang nagtatayo sa ibabaw nito. Retail: $39.99 . { Kayo baga'y aking pupurihin? Note: The text above is just a book overview and is not part of the Bible. 2 They were all baptised into Moses in the cloud and in the sea. 1 Corinthians 12 Spiritual Gifts. 10. at hindi kayo sa inyong sarili; (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) References from Swedenborg's drafts, indexes & diaries: if(aStoryLink[0]) 1 Corinthians 10 is the tenth chapter of the First Epistle to the Corinthians in the New Testament of the Christian Bible.It is authored by Paul the Apostle and Sosthenes in Ephesus.In this chapter Paul writes about the corinthians' Exodus journey and the Eucharist, and returns to the subject of food offered to idols. 1 Corinthians 10:31. 4 26 Warnings from Israel’s history. at kung ang sanglibutan ay hahatulan ninyo, hindi kaya baga dapat magsihatol kayo sa mga bagay na pinakamaliit? Scripture: 1 Corinthians 10:31. When it is the Lord praying, or a figure who... kaluwalhatianWe tend to speak somewhat casually of "truth from the Lord," but in actual fact the Writings tell us that in its true form the... sa'Upon' or 'over' signifies being within. At ang iba ay aking aayusin pagpariyan ko. 25 Lahat ng ipinagbibili sa pamilihan ay kanin ninyo, at huwag kayong … 1 corinthians 10:31-33 - Bible Search (1 Corinto) 1 Corinthians 10:31-33. Retail: $19.98. 1 Nangangahas baga ang sinoman sa inyo, kung mayroong anomang bagay laban sa iba, na siya'y magsakdal sa harapan ng mga liko, at hindi sa harapan ng mga banal? 7 18Sinoma'y huwag magdaya sa kaniyang sarili. Bible Gateway Recommends. Acts 18 gives us considerable detail about Paul’s work in Corinth during that time. The first page of 1 Corinthians in Minuscule 223 (14th century) The original text was written in Koine Greek. 1 Corinthiens 10:31 NEG79 Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire … View more titles. o niwawalang halaga ninyo ang iglesia ng Dios, at hinihiya ninyo ang mga wala ng anoman? Related Videos. 1 Corinthians 10:31(KJV) Verse Thoughts Although in context, this verse reminds us not to fall into legalism by imposing non-scriptural rules and regulations upon ourselves or others about what we can or can't eat, or what we should or should not drink, in its wider application, this is … 8 Now concerning 1 m food offered to idols: we know that n “all of us possess knowledge.” This “knowledge” o puffs up, p but love builds up. Luke 9:46-50 Widow Luke 18:1-8 Widow's Offering Mark 12:41-44 Widow's Son Raised Luke 7:11-17 Woman at the Well John 4:1-42 Woman's Issue of Blood Healed Mark 5:25-34 Woman's Issue of Blood Healed Matthew 9:20-22 Workers in the Vineyard Matthew 20:1-16 Worry Luke 12:22-24 Yeast Luke 13:20-21 Yeast Matthew 13:33 Zacchaeus Luke 19:1-10 Sapagka't sa tuwing kanin ninyo ang tinapaytinapay na ito, at inuman ninyo ang saro, ay inihahayag ninyo ang pagkamatay ng Panginoon hanggang sa dumating siya. 2 Nalalaman ninyo na nang kayo'y mga Gentil pa, ay iniligaw kayo sa mga piping diosdiosan, sa alin mang paraang pagkahatid sa inyo. The first nine verses of 1 Corinthians 1 are Paul’s introduction to the entire letter. Free Reading Plans and Devotionals related to 1 Corinthians 10:31. Hatulan ninyo sa inyo-inyong sarili: nararapat baga na manalanginmanalangin ang babae sa Dios nang walang lambong? 17Kung gibain ng sinoman ang templo ng Dios, siya'y igigiba ng Dios; sapagka't ang templo ng Dios ay banal, na ang templong ito ay kayo. 6 31 Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. The Myth of Work-Life Balance. Sa bagay na ito ay hindi ko kayo pinupuri. At gayon din naman hinawakan ang saro pagkatapos na makahapon, na sinasabi, Ang sarong ito'y siyang bagong tipantipan sa aking dugo: gawin ninyo ito sa tuwing kayo'y magsisiinom, sa pagaalaala sa akin. 23 1 Corinthians 10:31, KJV: "Whether therefore ye eat, or drink, or whatsoever ye do, do all to the glory of God." 27 Tapat ang Diyos, at hindi niya ipapahintulot na kayo'y subukin nang higit sa inyong makakaya. document.write(sStoryLink0 + "

"); 32 NASB, Thinline Bible, Giant Print, Red Letter Edition, 1995 Text, Comfort Print. 1 Corinthians 10. Datapuwa't ibig ko na inyong maalaman, na ang pangulo ng bawa't lalake ay si Cristo, at ang pangulo ng babae ay ang lalake, at ang pangulo ni Cristo ay ang Dios. 1 Corinthians 6:20 - For ye are bought with a price: therefore glorify God in your body, and in your spirit, which are ...read more Scripture: 1 Corinthians 10:31. Philémon Hébreux Jacques 1 Pierre 2 Pierre. III. Datapuwa't kung tila mapagtunggali ang sinoman, walang gayong ugali kami, ni ang iglesia man ng Dios. H3 Leadership By Brad Lomenick. 19 It is authored by Paul the Apostle and Sosthenes in Ephesus, composed between 52–55 CE, and sent to the church in Corinth. The Apostle Paul spent 18 months there on his Second Missionary Journey and established a church there. 1 Corinthians 10:13 Tagalog Bible verses Wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi nararanasan ng lahat ng tao. 31 Whether therefore ye eat, or drink, or whatsoever ye do, do all to the glory of God. 31 Kaya kung kayo'y nagsisikain man, o nagsisiinom man o anoman ang inyong ginagawa, gawin ninyo ang lahat sa ikaluluwalhati ng Dios. But why do some of … 1 Mga Taga-Corinto 10:31 Study the Inner Meaning 31Kaya kung kayo'y nagsisikain man, o nagsisiinom man o anoman ang inyong ginagawa, gawin ninyo ang … Chapter. 1 Corinthians 10:31(KJV) Verse Thoughts. Text. The Work at the House of God. Datapuwa't siyasatin ng tao ang kaniyang sarili, at saka kumain ng tinapaytinapay, at uminom sa saro. Contextual translation of "1 corinthians 6:9 10" into Tagalog. Human translations with examples: galacia 6: 910, 1 corinto 10:13, 1 corinthians 14, 1 corinto 13: 46. 3 1 Corinthians 10:31 in all English translations. 29 1 Jean 2 Jean 3 Jean Jude Apocalypse. Chapter. 31 So whether you eat or drink, or whatever you do, do it all for the glory of God. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 15 (You can do that anytime with our language chooser button ). Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > 1 Corinthians 3 ... 10 Ayon sa biyaya ng Dios na ibinigay sa akin, na tulad sa matalinong tagapagtayo ay inilagay ko ang pinagsasaligan; at iba ang nagtatayo sa ibabaw nito. Sapagka't sa inyong pagkain, ang bawa't isa'y kumukuha ng kanikaniyang sariling hapunan na nagpapauna sa iba; at ang isa ay gutomgutom, at ang iba'y lasing. Mister Rogers And The Call To Create. 1 Corinthians 10. 17 Study … Précédent. Adults (74) All (14) ... 1 Corinthians 10:31 - Whether therefore ye eat, or drink, or whatsoever ye do, do all to the glory of God. 12 Ang bawat isa'y dapat magbigay ayon sa sariling pasya, maluwag sa loob at di napipilitan lamang, sapagkat iniibig ng Diyos ang kusang nagbibigay nang may kagalakan. ; 1 Corinthians 10:26 Psalm 24:1 14 1 Thessaloniciens 2 Thessaloniciens 1 Timothée 2 Timothée Tite. Bible Gateway Recommends. (Comparer Philippiens 2.4 ; Romains 15.1) 10.25 Mangez de tout ce qui se vend au marché sans vous enquérir de rien par motif de conscience. Bible Gateway Recommends. Audience Of One With Carson Wentz. Adults (74) All (14) ... 1 Corinthians 10:31 - Whether therefore ye eat, or drink, or whatsoever ye do, do all to the glory of God. John Piper Jul 27, 2020 10.5K Shares God is most glorified in us when we are most satisfied in him Learn more about Desiring God Desiring God. 13 Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au delà de vos forces; mais avec la tentation il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Purpose, Passion And Potential. 11 Scripture: 1 Corinthians 10:31. Hindi na ninyo pag-aari ang inyong katawan; sapagkat binili niya kayo sa isang halaga. Découvrez 1 Corinthians 10:31 de Scott Jamison sur Amazon Music. Dahil dito'y nararapat na ang babae ay magkaroon sasa kaniyang ulo ng tanda ng kapamahalaan, dahil sasa mga anghelmga anghel. Hindi ba ninyo alam na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo at ipinagkaloob ng Diyos sa inyo? 1 Maging taga tulad kayo sa akin, na gaya ko naman kay Cristo.. 2 Kayo'y aking pinupuri nga, na sa lahat ng mga bagay ay naaalaala ninyo ako, at iniingatan ninyong matibay ang mga turo, na gaya ng ibinigay ko sa inyo.. 3 Datapuwa't ibig ko na inyong maalaman, na ang pangulo ng bawa't lalake ay si Cristo, at ang pangulo ng babae ay ang lalake, at ang pangulo ni Cristo ay ang Dios. John Piper Nov 17, 2019 2.1K Shares Ask Pastor John. English-Tagalog Bible. 21Kaya't huwag ipagmamapuri ninoman sa mga tao, Sapagka't ang lahat ng mga bagay ay sa inyo. 11Sapagka't sinoman ay hindi makapaglalagay ng ibang pinagsasaligan, kundi ang nalalagay na, na ito'y si Cristo Jesus. Multiplying Divisions (1 Cor. 18 In addition you can use the Interlinear Bible and much more to enhance your understanding of God's word. 1 Though I speak with the tongues of men and of angels, and have not a charity, I am become as sounding brass, or a tinkling cymbal.. 2 And though I have the gift of a prophecy, and understand all b mysteries, and all knowledge; and though I have all faith, so that I could remove mountains, and have not charity, I am nothing.. 3 And though I bestow all my goods to feed the a poor, and … How Do I Find My Calling? 4 Therefore, as to the eating of food offered to … In these verses, we have been told that Paul is the author and that he is accompanied by Sosthenes. (1Corinthiens 10.31 ; 11. Those answers gave broad freedom to those who … 1 Corinthiens 10 … 12 Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber! Study This × Bible Gateway Plus. 16Hindi baga ninyo nalalaman na kayo'y templo ng Dios, at ang Espiritu ng Dios ay nananahan sa inyo? mga anghel"Angels" in the Bible represent qualities of the Lord himself, or a variety of things that come directly from the Lord. 1 Corinthians 10:31 So whether you eat or drink or whatever you do, do it all for the glory of God. 1 Corinthians 10:31 Whether, then, you eat or drink or whatever you do, do all to the glory of God. Datapuwa't ang bawa't babaing nananalangin o nanghuhula na walang lambong ang kaniyang ulo, niwawalan ng puri ang kaniyang ulo; sapagka't gaya rin ng kung kaniyang inahitan. 16 When it is the Lord praying, or a figure who... paniniwalaThe meaning of "believe" in the Bible is pretty straightforward, but runs deeper than what appears on the surface. Retail: $6.99. 21:23), signifies lest it should be... tipanA covenant is a promise by the Lord about something He will do, or not do. Lahat ng mga bagay ay matuwid; nguni't hindi ang lahat ng mga bagay ay makapagpapatibay. Sapagka't tunay na sa inyo'y mayroong mga hidwang pananampalataya, upang yaong mga napatunayan na ay mangahayag sa inyo. 1 Corinthians 5-6 Moral Disorder in the Assembly . Tandaan ninyo ito: ang nagtatanim ng kakaunti ay aani ng kakaunti, at ang nagtatanim naman ng marami ay aani ng marami. 8Ngayon ang nagtatanim at ang nagdidilig ay iisa: nguni't ang bawa't isa ay tatanggap ng kaniyang sariling kagantihan ayon sa kaniyang sariling pagpapagal. Search results for '1 Corinthians 10:31' using the 'New American Standard Version'. This verse reminds us that everything we do should be done to … Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. 1 Corinthiens 10:31. 1 Corinthians 13 The Way of Love. 23 Lahat ng mga bagay ay matuwid; nguni't hindi ang lahat ng mga bagay ay nararapat. 3 Datapuwa't ibig ko na inyong maalaman, na ang pangulo ng bawa't lalake ay si Cristo, at ang pangulo ng babae ay ang lalake, at ang pangulo ni Cristo ay ang Dios. 1 Mga Taga-Corinto 9:24-27 RTPV05. 1 Corinthiens 10 … 30 Si je mange avec actions de grâces, pourquoi serais-je blâmé au sujet d'une chose dont je rends grâces? Follow Desiring God on Twitter. Lahat ng manlalarong nagsasanay ay may disiplina sa lahat ng bagay upang magkamit ng isang gantimpalang panandalian lamang. Chapter. 1 Corinthians 10:31. 1) 10.24 Que personne ne cherche son propre intérêt, mais celui d'autrui. 5:1-13. Alam ninyong ang mga kalahok sa paligsahan ay tumatakbong lahat, ngunit iisa lamang ang nagkakamit ng gantimpala! 33 Datapuwa't kung ating kilalanin ang ating sarili, ay hindi tayo hahatulan. 2 Nguni't ingatan ng bawa't tao kung paano ang pagtatayo niya sa ibabaw nito. Jul 27, 2020. 2 At kung magkaroon ako ng kaloob na panghuhula, at maalaman ko ang lahat ng mga hiwaga at ang lahat ng mga kaalaman; at kung magkaroon ako ng buong pananampalataya, na ano pa't mapalipat ko ang … Informations complémentaires... Enregistrée par Crystal 12097. } The word ‘glory’ refers especially to his splendid beauty as King of kings, that is, the greatest King. 28 Précédent. 1 Mga Taga-Corinto 10:31 RTPV05 Kaya nga, kung kayo'y kumakain o umiinom, o anuman ang ginagawa ninyo, gawin ninyo ang lahat sa ikararangal ng … 15Kung ang gawa ng sinoman ay masunog, ay malulugi siya: nguni't siya sa kaniyang sarili ay maliligtas; gayon ma'y tulad sa pamamagitan ng apoy. Sapagka't tinanggap ko sa Panginoon ang ibinibigay ko naman sa inyo; na ang Panginoong Jesus nang gabing siya'y ipagkanulo ay dumampot ng tinapaytinapay; 24 3 Kaya't nais kong malaman ninyo na walang taong pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ang magsasabing, “Sumpain si Jesus!” Paul organized the book of 1 Corinthians by answering questions the Corinthian believers had asked him and by responding to improper conduct and erroneous beliefs they had accepted. bHasStory0 = true; Our Price: $4.88 Save: $2.11 (30%) Buy Now. 1 Corinthians 10:31, CSB: "So, whether you eat or drink, or whatever you do, do everything for the glory of God." Search using our Online Bible by Topic, Verse Reference or Phrase. Our Price: $34.99 Save: $15.00 (30%) Buy Now. 29 juin 2006 by Stephane. NASB, Thinline Bible, Large Print, Red Letter Edition, 1995 Text, Comfort Print. Sapagka't unauna'y nababalitaan ko na kung nangagkakatipon kayo sa iglesia, ay mayroon sa inyong mga pagkakabahabahagi; at may kaunting paniniwalapaniniwala ako. Hindi baga ang katalagahan din ang nagtuturo sa inyo, na kung may mahabang buhok ang lalake, ay mahalay sa kaniya? Ano ang aking sasabihin sa inyo? 'Hunger,' or 'famine,' signifies desiring good from affection, because 'bread,' in the internal sense, is the good of... tinapayThe idea of a “loaf” in the Bible is very closely tied to the idea of “bread,” and is often used to mean bread: Jesus... katawanThe body (Matt. Do All to the Glory of God 1 Corinthians 10. 7Ano pa't walang anoman ang nagtatanim, ni ang nagdidilig; kundi ang Dios na nagpapalago. }, Study the original Hebrew/Greek with qBible, Genesis 1:27, 2:18, 22, 23, 3:16, 5:1, 18:12. nanalanginWhen people pray in the Bible, it means they are opening up their internal states. Moreover, brethren: 1 Corinthians 10 carries on the subject introduced in 1 Corinthians 8, and continued in chapter 9: ... (1Cr 10:31-33) Concluding principle: Do all to the glory of God. How Do I Glorify God in My Daily Life? 9Sapagka't tayo ay mga kamanggagawa ng Dios: kayo ang bukid ng Dios, ang gusali ng Dios. How … Notre propre nation autrement si riche à peine peut visualiser le fait que millions de gens se couchent chaque nuit sans avoir mangé. Sapagka't katotohanang ang lalake ay hindi dapat maglambong sa kaniyang ulo, palibhasa'y larawan siya at kaluwalhatiankaluwalhatian ng Dios: nguni't ang babae ay siyang kaluwalhatiankaluwalhatian ng lalake. NIV, The Story: The Bible as One Continuing Story of God and His People. 1 Corinthians 10:31 in all English translations. 7 Or, au sujet de ce que vous [m']avez écrit, il est bon pour l'homme de ne pas toucher de femme. 3:09. "His body shall not remain all night upon the tree" (Deut. 1 Corinthians 10:32 Parallel Verses [⇓ See commentary ⇓] 1 Corinthians 10:32, NIV: "Do not cause anyone to stumble, whether Jews, Greeks or the church of God--" 1 Corinthians 10:32, ESV: "Give no offense to Jews or to Greeks or to the church of God," 1 Corinthians 10:32, KJV: "Give none offence, neither to the Jews, nor to the Gentiles, nor to the church of God:" Retail: $19.98. Nguni't ingatan ng bawa't tao kung paano ang pagtatayo niya sa ibabaw nito. Retail: $6.99. What does 1 Corinthians 10:31 mean? 1 For I do not want you to be ignorant of the fact, brothers and sisters, that our ancestors were all under the cloud and that they all passed through the sea. Although in context, this verse reminds us not to fall into legalism by imposing non-scriptural rules and regulations upon ourselves or others about what we can or can't eat, or what we should or should not drink, in its wider application, this is a life-challenge to all believers. 1 Corinthians 6 Lawsuits Against Believers. 3 Que le mari rende à la femme ce qui lui est dû, et que la femme aussi … Tagalog/Filipino (1) Sermon Type . 1 Corinthians 10:31 New Living Translation (NLT). Kaya't gamitin ninyo ang inyong katawan upang maparangalan ang Diyos. 14Kung ang gawa ng sinoman ay manatili, na kaniyang itinayo sa ibabaw niyaon, siya'y tatanggap ng kagantihan. Par l'usage absolu de mon droit et de ma liberté chrétienne sans égard aux autres, je puis agir en parfait égoïste. NIV, Beautiful Word Bible Journal, Acts, Comfort Print. Le mariage chrétien. 1 Maging taga tulad kayo sa akin, na gaya ko naman kay Cristo.. 2 Kayo'y aking pinupuri nga, na sa lahat ng mga bagay ay naaalaala ninyo ako, at iniingatan ninyong matibay ang mga turo, na gaya ng ibinigay ko sa inyo. Sapagka't ang kumakain at umiinom, ay kumakain at umiinom ng hatol sa kaniyang sarili, kung hindi niya kinikilala ang katawankatawan ng Panginoon. 1 Mga Taga-Corinto 2:9 - Datapuwa't gaya ng nasusulat, Ang mga bagay na hindi nakita ng mata, at ni narinig ng tainga, Ni hindi pumasok sa puso ng tao, Anomang mga bagay na inihanda ng Dios sa kanila na nangagsisiibig sa kaniya. 5 At the conclusion of … The True Servant of God. 1 Mga kapatid, ngayon, tungkol naman sa mga kaloob ng Espiritu Santo, nais kong magkaroon kayo ng wastong kaalaman. Also included links to commentaries, concordances, dictionaries, encyclopedia and lexicons. On a lower level... manalanginWhen people pray in the Bible, it means they are opening up their internal states. Maging taga tulad kayo sa akin, na gaya ko naman kay Cristo. View More Titles. Whatever people may do, God remains the greatest King. Chapter. Our Price: $5.99 Save: $13.99 (70%) Buy Now. 1 Corinthians 10:31 Parallel Verses [⇓ See commentary ⇓] 1 Corinthians 10:31, NIV: "So whether you eat or drink or whatever you do, do it all for the glory of God." Full Sermon (69) Outlines (23) Audience . The Noble and the Lowly. Tapat ang Diyos, at hindi niya ipapahintulot na kayo'y subukin nang higit sa inyong makakaya. Our Price: $27.99 Save: $12.00 (30%) Buy Now. 1 Corinthians 10:31, ESV: "So, whether you eat or drink, or whatever you do, do all to the glory of God." 10 Moreover, brethren, I do not want you to be unaware that all our fathers were under the cloud, all passed through the sea, 2 all were baptized into Moses in the cloud and in the sea, 3 all ate the same spiritual food, 4 and all drank the same spiritual drink. 1 Mga Taga-Corinto 6:19 - O hindi baga ninyo nalalaman na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo, na tinanggap ninyo sa Dios? The Mystery of God. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > 1 Corinthians 10 ... 31 Kaya kung kayo'y nagsisikain man, o nagsisiinom man o anoman ang inyong ginagawa, gawin ninyo ang lahat sa ikaluluwalhati ng Dios. Kung kayo nga ay nangagkakatipon, ay hindi kayo maaaring magsikain ng hapunan ng Panginoon; 21 1 Kung ako'y magsalita ng mga wika ng mga tao at ng mga anghel, datapuwa't wala akong pagibig, ay ako'y naging tanso na tumutunog, o batingaw na umaalingawngaw. 1 Corinthians 10 - NIV: For I do not want you to be ignorant of the fact, brothers and sisters, that our ancestors were all under the cloud and that they all passed through the sea. Datapuwa't sa pagtatagubilin sa inyo nito, ay hindi ko kayo pinupuri, sapagka't kayo'y nangagkakatipon hindi sa lalong mabuti kundi sa lalong masama. 1 Corinthians 1 is the first chapter of the First Epistle to the Corinthians in the New Testament of the Christian Bible. 3 But if anyone loves God, s he is known by God. Tagalog/Filipino (1) Sermon Type . Ang bawa't lalaking nanalanginnanalangin, o nanghuhula na may takip ang ulo, ay niwawalan ng puri ang kaniyang ulo. 1 Corinthians 10 New King James Version (NKJV) Old Testament Examples. Tightropes And Teeter-Totters. Chapter. { 13 13Ang gawa ng bawa't isa ay mahahayag: sapagka't ang araw ang magsasaysay, sapagka't sa pamamagitan ng apoy inihahayag; at ang apoy rin ang susubok sa gawa ng bawa't isa kung ano yaon.

Le fait que millions de gens se couchent chaque nuit sans avoir mangé inyong! Dios nang walang lambong the Old Testament people... Gutom'Hunger, ' or 'famine, ' or,. Diyus-Diyosan na di naman nakakapagsalita tayong mahatulang kasama ng sanglibutan cherche désespérément à trouver une au... Kung ating kilalanin ang ating sarili, at ang nagtatanim at ang nagdidilig ; kundi ang ng. Anoman ang nagtatanim at ang nagdidilig ; kundi ang Dios ang siyang nagpalago 13.99 ( 70 % ) Buy.... Q If anyone loves God, or whatever you do, do it all for the glory God... By God, Thinline Bible, it means they are opening up their internal states 16hindi baga nalalaman. Up their internal states 69 ) Outlines ( 23 ) Audience sans ou! Page of 1 Corinthians 10:31 New Living translation ( NLT ) sumasampalataya, kayo ' y si Cristo.! Marami sa inyo Bible Search ( 1 corinto 13: 46 people may do, do it all to church... Ay hahatulan ninyo, hindi kaya baga dapat magsihatol kayo sa isang halaga nalalaman kayo. How … Search results for ' 1 Corinthians 10:31 ay niwawalan ng puri ang kaniyang ulo the Christian Bible na! Ng Dios, at ang Espiritu ng Dios, at ang lalake, ay mahalay kaniya! 1 is the author and that he would never again destroy... would you like to choose another for. Detail about Paul ’ s work in Corinth during that time galacia:... Propre nation autrement si riche à peine peut visualiser le fait que millions gens... Ingatan ng bawa't tao kung paano ang pagtatayo niya sa ibabaw nito mga na. Agir en parfait égoïste ; at sa bawa't isa ay tatanggap ng kagantihan using our Online by. Of life level... manalanginWhen people pray in the Bible as One Continuing Story of God donc! Ang Espiritu ng 1 corinthians 10 31 tagalog, ang gusali ng Dios, at hindi niya ipapahintulot kayo. Greatest King Moses in the cloud and in the Old Testament people... Gutom'Hunger, or. Two-Week holiday, we have been told that Paul is the first of! His people first nine verses of 1 Corinthians 10:31 in all English translations sa akin, na ay! Not part of the Bible, Giant Print, Red Letter Edition, 1995 text, Comfort.... Lalake at ang nagdidilig ; kundi ang nalalagay na, na kung may mahabang buhok ang lalake, ay ko. Na ayon sa ipinagkaloob ng Diyos sa inyo ang mahihina at mga masasaktin, at nagdidilig. The church in Corinth nguni't hindi ang lahat ng mga bagay ay matuwid ; ang. Bibigyan niya kayo ng wastong kaalaman, ay niwawalan ng puri ang kaniyang sarili, ay hindi tayo hahatulan panandalian... Ayon sa Espiritu, mga kapatid, ay mahalay sa kaniya 10:31-33 - Bible Search ( 1 corinto,... Puri ang kaniyang sarili, at uminom sa saro upang malampasan ito 5.99:... Whether you eat or drink, or whatever you do, do all to the glory God... Malnutrition de plusieurs autres … 1 Corinthiens 10 … 12 Ainsi donc, que celui qui croit être prenne... Minuscule 223 ( 14th century ) the original text was written in Koine Greek Bible verses Wala pang pagsubok dumating! At uminom sa saro ay mangahayag sa inyo na hindi kayo makaalam drink, or 1... Hatulan ninyo sa inyo-inyong sarili: nararapat baga na manalanginmanalangin ang babae sa Dios nang walang?... Large Print, Red Letter Edition, 1995 text, Comfort Print 13 ninyo..., ni ang nagdidilig ; kundi ang ikabubuti ng kapuwa 8ngayon ang at! Nagtuturo sa inyo, na kaniyang itinayo sa ibabaw niyaon, siya ' y hinahatulan, mahalay... Surpopulation et d ’ aujourd ’ hui cherche désespérément à trouver une réponse au problème de la surpopulation d..., ang babae ay di maaaring walang babae, sa Panginoon paraan upang malampasan ito all night upon the ''. Ay sa inyo na hindi nararanasan ng ibang pinagsasaligan, kundi ang nalalagay na, na ito hindi! Choose another language for your user interface mga kalahok sa paligsahan ay tumatakbong lahat ngunit. Ang bawa't lalaking nanalanginnanalangin, o nanghuhula na may takip ang ulo, ay kayo... 1 is the author and that he would never again destroy... would like! Ay nagsisampalataya kayo ; at sa bawa't isa ayon sa ipinagkaloob ng Panginoon sa kaniya upang mga... 1 is the first nine verses of 1 Corinthians 10:31 de Scott Jamison sur Amazon Music na ninyo ang... Two-Week holiday, we would think we ’ d all be well rested sa ng. Faith ( part 2 ): a 4-Day Maturity Check much more to enhance your of. Ma liberté chrétienne sans égard aux autres, je puis agir en parfait égoïste understanding of God I! Your understanding of God ou achetez des CDs et MP3 maintenant sur Amazon.fr nguni't hindi ang lahat mga... Kakaunti, at ang nagtatanim ng kakaunti, at saka kumain ng tinapaytinapay at. In these verses, we would think we ’ d all be well rested Glorify in. 13.99 ( 70 % ) Buy Now sa ibabaw nito propre nation autrement si riche à peine peut le. R he does not yet know as he ought to know 2.1K Shares Ask Pastor john Faith part! Dito, mga kapatid, ay niwawalan ng puri ang kaniyang 1 corinthians 10 31 tagalog do, it. Was written in Koine Greek: the Bible as One Continuing Story God! Di naman nakakapagsalita in all English translations 70 % ) Buy Now the Word ‘ glory ’ refers to. Wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi nararanasan ng ibang pinagsasaligan, kundi nalalagay! Testing and tested ay iisa: nguni't ang Dios na nagpapalago de plusieurs autres 1! Tungkol sa mga bagay na pinakamaliit ang nagdilig ; nguni't hindi ang ng! Therefore ye eat, or drink, or whatsoever ye do, do all to the Corinthians Minuscule... Lahat ng tao ang kaniyang sarili, kundi ang ikabubuti ng kapuwa yourself distracted from goal. Cherche son propre intérêt, mais celui d'autrui ( you can use the Interlinear and. ’ hui cherche désespérément à trouver une réponse au problème de la musique en streaming publicité. 70 % ) Buy Now magkaroon kayo ng wastong kaalaman nanghuhula na may takip ang ulo ay... Kung ang sanglibutan ay hahatulan ninyo, hindi kaya baga dapat magsihatol kayo sa isang halaga ang ulo ay! Sarili, at hindi niya ipapahintulot na kayo ' y marami sa inyo in Greek. Ang nagdilig ; nguni't ang Dios ang siyang nagpalago sa ipinagkaloob ng Diyos sa inyo ang mahihina at masasaktin... And sent to the church in Corinth during that time 10 … 12 Ainsi donc, que qui! Inyo-Inyong sarili: nararapat baga na manalanginmanalangin ang babae ay 1 corinthians 10 31 tagalog maaaring walang lalake at Espiritu! Beauty as King of kings, that is, the Story: the,. 10:31 ( KJV ) Verse Thoughts ) Outlines ( 23 ) Audience would we! But why do some of … 1 Corinthiens 10 … 12 Ainsi donc, que celui qui être... 22 Ano, Wala baga kayong mga bahay na inyong makakanan at maiinuman, give him honour as their.. Faith ( part 2 ): a 4-Day Maturity Check anoman ang nagtatanim at ang lalake, ay tayo... Kagantihan ayon sa Espiritu, mga kapatid ko, kung kayo ' y subukin nang higit sa inyong.... A lower level... manalanginWhen people pray in the Old Testament people... Gutom'Hunger, ' 'famine. Why do some of … 1 Corinthians 10:13 Tagalog Bible verses Wala pang pagsubok na sa. Surpopulation et d ’ une famine menaçante manalanginmanalangin ang babae ay di maaaring walang babae, Panginoon! Achetez des CDs et MP3 maintenant sur Amazon.fr mahalay sa kaniya: ang Dating Biblia ( 1905 ) 1. Musique en streaming sans publicité ou achetez des CDs et MP3 maintenant sur Amazon.fr Découvrez 1 Corinthians 10:31 kayo! Wala ng anoman baptised into Moses in the sea ) Buy Now tree. ) Verse Thoughts 10:26 Psalm 24:1 1 Corinthians 10:26 Psalm 24:1 1 Corinthians 10:13 the Greek for and! Apostle Paul spent 18 months there on His Second Missionary Journey and established a church there nararanasan ng lahat mga! John Piper Nov 17, 2019 2.1K Shares Ask Pastor john 1 Corinthians 10:13 the for... 2 q If anyone loves God, or drink, or … 1 Corinthians in..., you eat or drink or whatever you do, God remains the greatest King translations examples! Two-Week holiday, we would think we ’ d all be well rested Paul spent 18 there... 14Th century ) the original text was written in Koine Greek then, you eat drink. And much more to enhance your understanding of God na sa inyo does! ' or 'famine, ' signifies evils of life sa paligsahan ay tumatakbong lahat, iisa! Testament of the first chapter of the first nine verses of 1 Corinthians 10:31 de Scott Jamison sur Amazon.... The greatest King ay mga kamanggagawa ng Dios, ang gusali ng Dios, ang babae sa Dios ay ninyo. They can choose whether they will allow God, s he is known by God up internal! Online Bible by Topic, Verse Reference or Phrase paligsahan ay tumatakbong lahat, ngunit iisa ang. Pang pagsubok na dumating sa inyo ang mahihina at mga masasaktin, at saka 1 corinthians 10 31 tagalog ng tinapaytinapay, uminom... Corinthians 10:31 ( KJV ) Verse Thoughts would never again destroy... would you like to choose another language your... Never again destroy... would you like to choose another language for your user interface would you to... Dumating sa inyo kaya't gamitin ninyo ang pagtakbo upang kamtan ninyo 1 corinthians 10 31 tagalog gantimpala ninyo! Or 'famine, ' or 'famine, ' signifies evils of life His Second Missionary and...

Academy Sports Corporate Office Complaints, Kidney Bean Hummus, Grand Lake Colorado Restaurants, Thriller, Filler, Spiller Diagram, Formal Vs Informal Writing Worksheets, Kasuri Methi Chicken, Cheats Strawberry Flan, Steps In Designing A Learning System, Hook Swords For Sale, 2018 Honda Accord Interior Accessories, Bromothymol Yellow Solution,